Raporty kasowe

ISOF obsługuje prowadzenie kasy gotówkowej w przedsiębiorstwie. Funkcja umożliwia kontrolę nad bieżącymi transakcjami gotówkowymi, płatnościami kartami oraz pozostałymi operacjami kasy. Funkcje obsługi operacji gotówkowych obejmują księgowanie operacji KP i KW, a także wystawianie faktur i rachunków. Raporty kasowe mogą być otwierane i zamykane w dowolnym przedziale czasowym. Otwarcie nowego raportu musi być poprzedzone zamknięciem poprzedniego. Saldo końcowe jest przenoszone jako stan kasy na początek kolejnego okresu. Raport kasowy po zamknięciu musi być zatwierdzony, a w przypadku korzystania z modułu FK, zadekretowany.

Rozrachunki

Rozrachunki walutowe

Rozrachunki walutowe i złotówkowe pokazane są w module Rozrachunki. Rozliczenie rozrachunków walutowych odbywa się w danej walucie z uwzględnieniem ich wartości złotowych do rozliczeń różnic kursowych.

Rozliczanie rozrachunków

Rozliczanie rozrachunków jest możliwe z poziomu modułu obsługi faktur sprzedaży i zakupu. Podczas rejestracji dokumentów kasy istnieje możliwość wyszukania i rozliczenia rozrachunku. Funkcja analizy zaimportowanych operacji bankowych pozwala na uzgadnianie operacji spłat (zarejestrowanych na rachunkach bankowych firmy dokonanych przez klientów) z fakturami i rozrachunkami.

Kompensaty rozrachunków

W module Rozrachunki możliwe jest przygotowanie i wykonanie kompensaty rozrachunków. Wykonanie kompensaty powoduje automatyczne rozliczenie wskazanych rozrachunków. Przy podglądzie rozliczenia widoczna jest kompensata.

Home Banking

ISOF obsługuje bankowość elektroniczną. Dzięki wykorzystaniu specjalnych sprzęgów, odbiera lub przygotowuje dane dla popularnych systemów Home Banking: Baset, Bresok, InterBresok, Multicash. Możliwe jest również opracowanie nowego sprzęgu. System zapewnia obsługę wyciągów, zarządzanie operacjami bankowymi i przelewami.

Obsługa wyciągów

Obsługa wyciągów umożliwia zarządzanie wyciągami bankowymi bezpośrednio w ISOF. Wyciągi mogą być rejestrowane w systemie na dwa sposoby:

 • importowane z wyspecjalizowanej aplikacji typu Home Banking (wczytywane są automatycznie wszystkie informacje związane z wyciągiem bankowym),
 • ręcznie, w oparciu o dokumenty z banku (wszystkie dane muszą być wówczas wypełnione przez użytkownika).

Import wyciągów wczytuje dane przygotowane wcześniej przez system Home Banking. Każdy system Home Banking może posiadać własny format danych z informacjami związanymi z wyciągami bankowymi. Wyciągi importowane do systemu ISOF mają status dokumentu niezatwierdzonego i wymagają kontroli i akceptacji przez uprawnionego operatora. Uzgodniony i zatwierdzony wyciąg bankowy podlega automatycznej dekretacji. Podczas wprowadzania pozycji wyciągu bankowego możliwe jest odszukanie i uzgodnienie pozycji z istniejącym w systemie dokumentem oraz rozrachunkiem. Można również przeszukiwać wyciągi bankowe wg dat i rodzaju wyciągu.

Obsługa przelewów

Obsługa przelewów pozwala je definiować bezpośrednio w ISOF. Wprowadzane są wszystkie informacje wymagane przez banki związane z przelewem. Możliwe jest również przygotowanie przelewu do ZUS i US z uwzględnieniem danych wymaganych na tych rodzajach przelewów. Przygotowane w ten sposób przelewy można następnie wyeksportować do systemu Home Banking. Klient może także przygotować przelew w formie standardowego druku używanego przez banki. Przelewy mogą być również przygotowane z poziomu obsługi faktur zakupowych dla wskazanych dokumentów. Przelewy na liście są wyróżnione kolorami w zależności od statusu. Dostępne są podsumowania oraz zestawienie przelewów na dzień z możliwością wydruku.

Wyciągi bankowe

Zarządzanie operacjami bankowymi zarejestrowanymi na wyciągach bankowych umożliwia pokazanie i raportowanie pozycji wyciągów bankowych jako osobnych operacji. Dostępna jest także funkcja analizy danych o operacjach bankowych.

Definiowanie kont bankowych

Funkcja definiowania kont bankowych umożliwia stworzenie rejestru wykorzystywanych kont. Możliwe jest dodawanie, modyfikowanie oraz zamykanie kont.

Definiowanie typów operacji

Funkcje związane z obsługą Home Banking umożliwiają między innymi definiowanie standardowych typów operacji (przelewy, zapłata za fakturę, itd). Mogą być one kojarzone z określonymi kontami.

Możliwości zaawansowane

 • Moduł obsługuje również tzw. przelewy zbiorcze wykonywanych przez firmy posiadające wyspecjalizowane punkty przyjmowania i rozliczania różnego rodzaju rachunków - oferujących usługę pośrednictwa opłatowego. Funkcjonalność pozwala na zarejestrowanie kilku rachunków opłacanych przez klienta równocześnie, z uwzględnieniem operacji kasowych oraz naliczenia prowizji. Jednocześnie dane zapisane są w postaci przelewów, co umożliwia ich automatyczną realizację na koniec dnia. Ze względu na wymagany krótki czas rejestrowania tych przelewów oraz specyfikę usługi nie jest konieczne uzgadnianie każdej pozycji ze słownikami systemowymi.

Korzyści

 • Proste rozliczanie należności i zobowiązań w przypadku płatności gotówką.
 • Aktualna informacja dotycząca bieżących środków pieniężnych w kasie.
 • Dowolność w definiowaniu okresów raportów kasowych.
 • Bezpośredni dostęp do wystawiania faktur płatnych gotówką.
 • Dostęp do wyciągów bankowych dla upoważnionych pracowników.
 • Szybkie rozliczanie należności i rozrachunków w oparciu o import danych.
 • Łatwa obsługa przelewów.
 • Analiza wszystkich operacji bankowych w odniesieniu do dokumentów w ISOF.
 • Oszczędność czasu.

poprzednie:
Rozrachunki i Windykacja

następne:
Dekretacja


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›