Rachunkowość

Rachunkowość w ISOF to:

 • księgowość (dekretacja, system FK lub Księga Przychodów i Rozchodów),
 • Kasa – Bank (rozrachunki, raporty kasowe, wyciągi bankowe, przelewy)
 • zakupy,
 • majątek trwały,
 • rejestry VAT, deklaracje INTRASTAT,
 • Płace i Kadry,
 • windykacja należności.

ISOF spełnia wymogi Ustawy o rachunkowości w zakresie zapisów księgowych prowadzonych w formie elektronicznej. Automatyzuje wpisy do dziennika i identyfikuje osoby odpowiedzialne za treść zapisu. Wspiera sprawdzanie poprawności przetworzenia i kompletności oraz identyczności zapisów. Dane są chronione, co zapewnia ich niezmienność przez okres przechowywania. Dostępne są kopie na nośniku trwałym. Moduł finansowo-księgowy umożliwia prowadzenie pełnej księgowości opartej o plan kont. Przyjęte rozwiązania pozwalają zdefiniować przebieg standardowych typów księgowań, dzięki czemu osoby wprowadzające dane mogą posługiwać się jedynie pojęciami zdarzeń ekonomicznych, bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z systemem kont. Odpowiednie algorytmy automatycznie odzwierciedlą rejestrowane zdarzenia gospodarcze na właściwe konta oraz dzienniki księgowań. Ścisłe zintegrowanie z pozostałymi elementami ISOF pozwala zminimalizować pracę potrzebną do prowadzenia ksiąg. Firma która wdraża system F-K ISOF ma możliwość równoległej pracy przejściowej z dotychczas posiadanym i nowym systemem informatycznym.

Funkcjonalność

Zestaw funkcji posiada wszystkie wymagane ustawą o rachunkowości zestawienia i raporty, zestawienie sald i obrotów, rachunek zysków i strat, bilans, deklaracje VAT-7 i CIT-2. Księgowania dokumentów odbywają się z podziałem na zdefiniowane dzienniki księgowań np. Zakupy, Sprzedaż czy Przeksięgowania.

Schematy dekretacji

Dla każdego typu księgowanego dokumentu możliwe jest określenie tzw. schematu dekretacji, który wskazuje dostępne sposoby księgowania w danej firmie. Definiując schemat dekretacji, użytkownik posługuje się kontami księgowymi oraz umownymi skrótami określającymi w symboliczny sposób różne składniki w dekretach: kartoteki kontrahentów, towarów, magazyny, jednostki organizacyjne, dodatkowe kategorie wykorzystywane w księgowaniach i inne. Dzięki temu możliwe jest ogólne zdefiniowanie schematu, a sama funkcja dekretująca dokumenty potrafi te symbole przetworzyć na odpowiednie konta.

Importowanie dekretów

Moduł może pobrać zadekretowane już dokumenty, zarejestrowane w innych modułach ISOF. Służy do tego import dekretów, który automatycznie wyszukuje dekrety dokumentów określonego typu, z określonego czasu, a następnie pozwala zdecydować, które mają być zaksięgowane.

Rejestry VAT, CIT-2

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru zakupu oraz rejestru sprzedaży objętej VAT. Pogrupowanie dokumentów w rejestry VAT umożliwia wykonanie szeregu zestawień i raportów, a także sporządzenie deklaracji VAT-7, czy VAT-UE. Możliwe jest również wystawienie deklaracji CIT-2.

Księgowania równoległe

Prowadzenie pełnej księgowości kontowej ułatwia w F-K tzw. księgowanie równoległe na kontach zespołu 4 (rodzajowe) i 5 (kosztowe wg miejsc powstawania).

Rozrachunki

Wspomaganie zarządzania rozrachunkami ułatwia kontrolę należności od odbiorców oraz zobowiązań wobec dostawców.

Raporty i budżetowanie

Łatwo, samodzielnie definiowane zaawansowane zestawienia, w tym raporty przestawne, dostarczają kadrze zarządzającej zestaw informacji o bieżącej sytuacji finansowej firmy. Moduł raportów jest dostępny również z poziomu Centrum Dowodzenia.

Wielowalutowość

Możliwe jest zdefiniowanie kont walutowych z księgowaniem w walutach. Rejestracja dokumentów może odbywać się ze wskazaniem waluty oraz kursu. Wszystkie wartości są również przeliczane na PLN. Możliwe jest również rozliczanie różnic kursowych. Konta i dokumenty walutowe można przeglądać ze względu na walutę jak i na złotówki. Dokumenty walutowe importowane z ISOF (sprzedaż, dokumenty magazynowe, zakupowe i inne) zapisywane są też jako dokumenty walutowe w FK.

Automatyczne naliczanie różnic kursowych

Operacje (zapisy na kontach) zagraniczne wyrażone w walucie obcej można ewidencjonować na kontach księgowych zarówno w PLN oraz w walucie obcej z uwzględnieniem kursu, po którym powstał zapis na koncie. System automatycznie nalicza różnice kursowe w momencie spłaty rozrachunku, zarówno częściowej jak i całkowitej. Dodatkowo funkcja Wyceny walutowej automatycznie wygeneruje symulację sald na kontach walutowych przy ustalonym (wprowadzonym) przez użytkownika kursie walut. Dzięki temu niezrealizowane różnice kursowe można rozliczyć w dowolnym momencie mając na uwadze korzystny kurs walut dla rozrachunków. Daje to możliwość decyzji o wyborze miesiąca lub kwartału, w którym nastąpi moment ujęcia różnic w przychodach lub kosztach o charakterze podatkowym.

Przepływy pieniężne

W systemie zrealizowano zasadę natychmiastowego, on-line, zarządzania należnościami i płatnościami dzięki sprzęgowi do systemu Home Banking. Wyciągi bankowe są wczytywane do ISOF z systemu Home Banking i mogą podlegać procedurze uzgadniania z rozrachunkami z faktur. Dzięki temu informacje finansowe dostępne są on-line, a nie po zamknięciu księgowań w systemie F-K.

Korzyści

 • Optymalizacja procesów księgowych i automatyzacja obsługi dokumentów.
 • Obsługa automatycznej dekretacji.
 • Spójny system przepływu danych i dokumentów z działów do księgowości.
 • Łatwe budowanie raportów.
 • Automatyczne naliczanie różnic kursowych.

 

następne:
Rachunkowość - Księga Przychodów i Rozchodów


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›