Windykacja

Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami

ISOF zapewnia kontrolę zobowiązań i należności. Funkcje te pozwalają również gromadzić i analizować wszystkie dane o operacjach spłaty należności przez kontrahentów. Możliwe jest również pobranie do systemu ISOF wyciągów bankowych i uzgodnienie ich z dokumentami takimi, jak faktury lub polecenia przelewu. Funkcja analizy należności i zobowiązań pokazuje w pierwszej kolejności informacje zbiorcze dotyczące rozrachunków z kontrahentem, a następnie w zależności od potrzeb, poszczególne dokumenty oraz operacje rozliczające. Moduł wspiera zarządzanie windykacjami należności. Wprowadzone zostało zaawansowane wyszukiwanie danych.

Analiza przy wykorzystaniu FK

Zarządzanie rozrachunkami umożliwia określenie parametrów dokumentów, które mają być rozliczane w danym momencie (data, typ dokumentu, stopień spłaty, kontrahent) i łatwe realizowanie rozliczeń.

Wykorzystanie danych bankowych

Funkcja importu wyciągów bankowych umożliwia wykorzystanie danych bankowych z systemu Home Banking, które mogą być analizowane i wykorzystywane do rozliczeń rozrachunków.

Zintegrowane przetwarzanie danych

ISOF centralizuje zarządzanie rozrachunkami oraz rozliczanie ich zarówno z poziomu faktur sprzedaży i zakupów, dokumentów kasy czy wyciągów bankowych. ISOF integruje funkcje związane z rozrachunkami we wszystkich modułach, w których rozrachunki powstają.

Windykacja należności

Moduł umożliwiający obsługę windykacji należności to zespół funkcji analizujących bieżące należności oraz wykonanie windykacji po przekroczeniu terminów płatności. Możliwe jest wystawianie wezwań do zapłaty, not odsetkowych, obsługa tych dokumentów i wysyłanie ich do klientów pocztą elektroniczną oraz rejestracja spłaty należności.

Analiza należności

Raport należności dzieli nierozliczone należności wg stopnia zalegania. Przedziały czasu określające stan przeterminowania należności definiowane mogą być według potrzeb. Pokazane są również bieżące należności i podsumowania umożliwiające analizę aktualnej sytuacji każdego kontrahenta. Raport pokazuje również szczegółowe informacje dotyczące dokumentów z których należności wynikają i listę wezwań.

Wezwania do zapłaty

W oparciu o niespłacone należności możliwe jest jednoczesne wystawienie kilku wezwań do zapłaty. Należy je zatwierdzić oraz wysłać klientowi pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Każda operacja jest zarejestrowana w systemie, dlatego dokładnie znana jest historia dokumentu: przez kogo i kiedy został przygotowany, zatwierdzony, wysłany.

Noty odsetkowe

Noty odsetkowe są rejestrowane w postaci odrębnej listy dokumentów. Możliwe jest wystawienie noty wg odsetek ustawowych oraz wg odsetek umownych wynikających z umów podpisanych z kontrahentem. Podobnie jak wezwania do zapłaty, notę można wystawić dla kilku należności (faktur) jednocześnie. Możliwa jest edycja, zatwierdzenie, rozliczanie noty oraz wyszukiwanie i sortowanie dokumentów na liście not.

Integracja z CRM, Call Center i DMS

Działania związane z windykacją można zarejestrować w CRM Operacyjnym w postaci Kampanii i Aktywności. Możliwe jest zainicjowanie rozmowy telefonicznej przy użyciu CTI. Pracownik ma wówczas podczas rozmowy komplet informacji. Rozmowa może być przedmiotem specjalnego obiegu windykacyjnego w DMS.

Korzyści

  • Kontrola nad wszystkimi zobowiązaniami i należnościami w firmie.
  • Bieżąca analiza dokumentów i operacji wpływających na wielkość rozrachunków pozwalająca na szybką reakcję w przypadku powiększania się należności.
  • Jedna funkcja obejmująca rozrachunki oraz umożliwiająca ich obsługę.
  • Łatwa analiza i minimalizacja przeterminowanych należności.
  • Możliwość podjęcia działań w celu rozliczenia należności.
  • Szybka reakcja na opóźnione płatności.

poprzednie:
Zakupy

następne:
Kasa-Bank


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›